CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HÀ THANH TRAVEL

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên hệ thống Hà Thanh Travel, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn khổ bảo vệ người dùng. 

Công ty tin rằng quý khách hàng có quyền được biết về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cũng như mục đích sử dụng chúng trên hệ thống, cả trên trang web và/hoặc trên ứng dụng của Hà Thanh Travel (“Hệ thống”). Sau khi đọc Chính sách Quyền riêng tư này, quý khách hàng sẽ có thể tự mình quyết định việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân ở đây đề cập đến mọi thông tin liên quan đến một thể nhân có thể định danh/ nhận dạng được (“Dữ liệu cá nhân”). Khi nhấp chọn “đồng ý”, quý khách hàng thừa nhận rằng quý khách hàng đã đọc Chính sách Quyền riêng tư này và các Điều khoản Sử dụng (liên kết) của Hà ThanhTravel cũng như đã hiểu toàn bộ nội dung & hậu quả của chúng; quý khách hàng đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các Điều khoản Sử dụng. Hơn nữa, quý khách hàng cũng thừa nhận rằng toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp là dữ liệu chính chủ, đúng và chính xác.

Tùy từng thời điểm, Hà Thanh Travel có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi về luật pháp và quy định, thông lệ sử dụng của Công ty, các tính năng Hệ thống và/hoặc các tiến bộ công nghệ. Nếu có phiên bản sửa đổi về chính sách thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng thì những nội dung thay đổi sẽ được cập nhật vào Chính sách Quyền riêng tư này và ngày hiệu lực sẽ được ghi chú vào phần đầu văn bản. Do đó, quý khách hàng nên định kỳ xem lại Chính sách Quyền riêng tư này để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất từ chúng tôi. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư, quý khách hàng có quyền ngừng sử dụng Hệ thống. Nếu quý khách hàng tiếp tục sử dụng Hệ thống sau ngày sửa đổi có hiệu lực, quý khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý và chấp nhận (các) sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư.

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích về:

Mục đích thu thập thông tin
Phạm vi sử dụng thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin của người tiêu dùng
Các điều khoản khác
1. Mục đích thu thập thông tin

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu Hà ThanhTravel thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Khi được sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hàng khi sử dụng Hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân vì những lý do khác được cung cấp thêm trong Chính sách Quyền riêng tư. Dữ liệu cá nhân bao gồm những thông tin được trình bày dưới đây.

Thông tin cá nhân chung: khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của Hà Thanh Travel, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách hàng tạo một tài khoản để tiến hành sử dụng các dịch vụ như đặt vé tàu, vé cáp treo…. Dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn tên của quý khách hàng, thông tin nhận dạng người dùng và thông tin đăng nhập của Hà Thanh Travel, địa chỉ email và số điện thoại.
Thông tin cá nhân cụ thể: chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng dựa trên quá trình quý khách hàng sử dụng Hệ thống của chúng tôi, ví dụ: chi tiết về đặt vé của quý khách hàng (như tên hãng tàu, số hiệu tàu, thời gian khởi hành…), sở thích du lịch của quý khách hàng, đánh giá của quý khách hàng với chất lượng dịch vụ của các hãng tàu. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định từ quý khách hàng khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chẳng hạn như vị trí địa lý, địa chỉ IP, tùy chọn tìm kiếm cũng như các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet chung khác.
2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin của quý khách hàng để cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ phù hợp và tốt nhất với sở thích của quý khách hàng, độ tuổi và khu vực sinh sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách hàng được thu thập thông qua Hệ thống cho các mục đích sau:

quản lý, vận hành, quản trị và/hoặc truy cập Hệ thống;
đăng ký sử dụng và/hoặc truy cập Hệ thống;
liên hệ với quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc quý khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập vào Hệ thống và quản lý các truy vấn và/hoặc yêu cầu do quý khách hàng gửi qua Hệ thống;
đưa ra những đề xuất dịch vụ phù hợp cho khách hàng;
công bố đánh giá của quý khách hàng về các dịch vụ của các hãng tàu;
thực thi các quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;
giải quyết tranh chấp, thu tiền thanh toán còn tồn đọng và xử lý sự cố và/hoặc;
cho các mục đích khác sẽ được thông báo cho quý khách hàng tại thời điểm thu thập.
 
Xin lưu ý rằng quý khách hàng có thể từ chối nhận tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong các tài liệu tiếp thị của chúng tôi; nếu quý khách hàng chọn từ chối bất kỳ tài liệu tiếp thị nào, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của quý khách hàng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thông tin tiếp thị được gửi đến quý khách hàng trên ứng dụng của chúng tôi được định hướng và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu kết hợp mà chúng tôi đã thu thập về quý khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Từ khi khách hàng đăng ký tài khoản với Hà Thanh Travel, chúng tôi sẽ lưu Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp các dịch vụ khi cần. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân hoặc với nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng, ngay khi, 1) mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân không còn phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu; và 2) luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ dữ liệu và/hoặc không cần thiết cho mục đích kinh doanh; 3) khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Hà Thanh Travel cam kết không chia sẽ dữ liệu của quý khách hàng cho bất kỳ tổ chức, công ty và hoặc cá nhân liên kết (“Bên thứ ba”) khi chưa có sự đồng ý của quý khách hàng. Thông tin khách hàng chỉ sử dụng trong phạm vi Chính sách Quyền riêng tư này . Chỉ có ban quản trị Hà Thanh Travel có quyền tiếp cận thông tin cá nhân quý khách hàng.

Xin lưu ý rằng Hà Thanh Travel có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với các điều kiện sau:

Cung cấp thông tin khi có sự chấp thuận

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của quý khách hàng cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ cần sự chấp thuận của quý khách hàng để chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành. Khi nhấp chọn nút “Đồng ý”, quý khách hàng đã thiết lập một hành động khẳng định rõ ràng và một thỏa thuận tự nguyện, cụ thể, đã hiểu rõ và không mơ hồ về việc xử lý Dữ liệu cá nhân. Điều này có thể bao gồm cả việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân đã thu thập cho Bên thứ ba.

Cung cấp thông tin cho Bên mua

Điều này xảy ra khi chúng tôi bán, chuyển giao hoặc thực hiện các chuyển nhượng khác liên quan đến một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp hoặc công ty.

Cung cấp thông tin vì lý do pháp lý

Chúng tôi có thể có toàn quyền quyết định về việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba nếu chúng tôi cho rằng việc chia sẻ dữ liệu là cần thiết để: i) tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành; ii) thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; iii) điều tra bất kỳ hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp nào; và/hoặc iv) bảo vệ thương hiệu, uy tín cũng như tài sản của chúng tôi.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ: Số 114 Trần Hưng Đạo, khu phố 7 phường Dưng Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang.
Điện thoại: https://oceantours.vn/
Email: hathanhhnpq@gmail.com
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Quý khách hàng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng do chúng tôi thu thập và lưu trữ, bằng cách gửi cho chúng tôi một lý do hợp lý. Nếu quý khách hàng muốn xóa dữ liệu của mình, quý khách hàng nên thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ của chúng tôi được trình bày bên dưới.

Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng bằng việc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy.

Các hình thức tiếp cận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng:

Điện thoại: 0898516777
Email: hathanhhnpq@gmail.com
Gửi yêu cầu qua mục liên hệ trên website https://oceantours.vn/
7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Hà Thanh Travel phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi việc phá hoại không chủ ý hoặc trái phép hay sự thay đổi, mất mát ngẫu nhiên, tiết lộ, sử dụng hoặc truy cập trái phép. Hà Thanh Travel phải hướng dẫn và yêu cầu bằng hợp đồng với các bên thứ ba về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân trên danh nghĩa của Hà Thanh Travel, nếu có, nhằm: (a) chỉ xử lý dữ liệu cho những mục đích đồng nhất với (các) mục đích xử lý của Hà Thanh Travel; và (b) thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng thông qua các kênh của chúng tôi, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, để cung cấp cho quý khách hàng thông tin đầy đủ về việc vi phạm Dữ liệu cá nhân đó. Sau khi thông báo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trên Hệ thống.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến hathanhhnpq@gmail.com hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0898516777 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại

9. Các điều khoản khác

Hiệu lực áp dụng: trong trường hợp không thống nhất giữa các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư này, thì các quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chuyển nhượng doanh nghiệp: trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp của Hà Thanh Travel, thì Dữ liệu cá nhân được thu thập trong Hệ thống có thể là một phần của chuyển nhượng tài sản.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0965204567
x